Norske sedler i vifte i en hånd

Dette kan du trekke fra som særfradrag på skatten 2015

Regjeringen har fortsatt ikke funnet en gunstig løsning som kan erstatte særfradraget for store sykdomsutgifter. Det betyr at reglene for i fjor videreføres enn så lenge.

Tekst: Trine Dahl-Johansen

Egenandeler, medisinutgifter, nødvendige hjelpemidler, spesielle treningsbehov og høye strømutgifter er noe av det du kan trekke fra som særfradrag på årets ligning. Men for skatteåret 2015 er det bare de som benyttet ordningen i 2010 og 2011 som kan benytte seg av fradraget. I 2013 ble en rekke utgiftsposter fjernet fra ordningen, som tannbehandling og tannpleierhjelp, påbygging, ombygging og tilpassing av bolig og uteområde og transportutgifter i forbindelse med sykdommen.

Norske pengesedler og en kalkulator

Det er på tide å regne ut hvor mye du kan skrive av som særfradrag for store sykdomsutgifter. Foto: Vegard Kjeldsli

Særfradraget skulle opprinnelig trappes ned til 33 prosent av fradragsberettiget beløp for inntektsåret 2014 og være helt utfaset fra 2015. Regjeringen besluttet imidlertid å fryse utfasingen og videreføre særfradraget på 2013-nivå inntil en ny ordning er ferdig utredet. I årets statsbudsjett står det at ordningen videreføres på 2015-nivå. Det betyr at du får trukket fra 67 prosent av de merutgiftene du har hatt i forbindelse med din sykdom. Når en ny ordning er på plass kan ikke Finansdepartementet si noe om ennå.

Kronikerne straffes

Mange kronikere er avhengig av hjelpemidler for å kunne fungere i hverdagen. Hva som regnes som hjelpemiddel avgjøres helt og holdent av Skatteetaten. I dag har mange god råd og folk flest ønsker seg et enklere liv. Dermed benytter de seg av hjelpemidler, eller kjøper seg ut av situasjoner de egentlig ikke trenger. For dem er det på grunn av bekvemmelighet, men for mange med kroniske sykdommer er det snakk om nødvendige hjelpemidler for å kunne fungere i dagliglivet. De har ikke noe valg. Dermed er det en merutgift på grunn av sykdommen, men det er ikke alltid etaten enig i. Det er din oppgave å argumentere godt for at de hjelpemidlene du fører opp er fradragsberettigede.

LES OGSÅ: Kronikerne belastes med store sykdomsutgifter

Vanlig i befolkningen

Spondylitten har tidligere snakket med Skatteetaten om hvorfor kronikere skal straffes med at hjelpemidler fjernes som en merutgift, fordi et stort antall funksjonsfriske er late og ønsker å kjøpe seg bekvemmelighet.

– Det er ikke snakk om å straffe kronikere, men når en kostnad er vanlig i befolkningen som sådan vil ikke dette være en sykdomskostnad i skattelovens forstand. Dette følger av en naturlig tolkning av ordlyden av Skatteloven § 6-83. Dette er også en vurdering som alltid vil være i endring i forhold til den alminnelige velferdsøkningen i samfunnet med videre, opplyste etaten på e-post.

Tilskuddsordning

En god del hjelpemidler får man derfor ikke lenger trukket fra som særfradrag, men heldigvis har den nye Regjeringen oppfattet behovet for hjelpemidler hos de som ikke er funksjonsfriske. I 2014 ble det innført en ordning der de med nedsatt funksjonsevne kunne søke om en stønad til småhjelpemidler. Stønaden er en tilskuddsordning og er på maksimum 2000 kroner.

Ordinær trening på treningssenter regnes ikke som en merutgift. Foto: Scott Maxwell/Dreamstime.com

Ordinær trening på treningssenter regnes ikke som en merutgift. Foto: Scott Maxwell/Dreamstime.com

Nødvendig hjelp i hjemmet kan du trekke fra som en merutgift. Det gjelder blant annet praktisk bistand til husvask etc. Forhøyet forsikringspremie på grunn av varig sykdom eller svakhet kan være fradragsberettiget, dersom de øvrige vilkårene for rett til særfradrag er oppfylt.

Sannsynliggjøre

Det er ikke alle spondyloartrittpasienter som har så store utgifter på grunn av sykdommen at de kan trekke det fra når selvangivelsen skal fylles ut. Men mange vil oppdage at dersom de sparer på kvitteringene for sykdomsutgifter gjennom et helt år, kan summen fort bli ganske stor. Dersom du kan sannsynliggjøre at du har hatt sykdomsutgifter på minst 9 180 kroner, kan du trekke det fra inntekten din. Du kan trekke fra hele beløpet, ikke bare det som overstiger 9 180 kroner, men du vil bare bli godskrevet for 67 prosent av beløpet.

LES OGSÅ: Klimabehandling ved Dødehavet

Legeerklæring

Posten som skal fylles ut i selvangivelsen heter 3.5.4 Særfradrag for uvanlig store sykdomskostnader. Det er i utgangspunktet en forutsetning at skattyteren er varig hemmet i den daglige livsutfoldelse, eller at løpende, varige behandlinger er nødvendig for å holde tilstanden i sjakk. Dette må du dokumentere med en legeerklæring.

Skatteetaten opplyser at sykdom eller annen svakhet normalt vil kunne anses som varig dersom tilstanden har vart i minst to år, eller må antas å vare i minst to år.

Siden du allerede har benyttet ordningen, trenger du ikke sende inn legeerklæring, men viser til den du har sendt inn tidligere. Om skattekontoret ber om å få en nyere attest fra legen, sender du inn det da. Da kan det lønne seg å få legen til å skrive litt om hva slags behov du har og hva som kan føre til de ekstra utgiftene. Det kan for eksempel være at du trenger ekstra oppvarming av bolig, spesielt skotøy, eller hjelp i hjemmet. Om du skal trekke fra treningsutgifter må legen også ha foreskrevet det. Mer om treningsutgifter kan du lese lenger ned i artikkelen.

HOLD DEG OPPDATERT MED SPONDYLITTEN DU OGSÅ!

Slipper skatt av beløpet

Selv om du har hatt sykdomsutgifter på minst 9 180 kroner betyr det ikke at du får igjen 9 180 kroner på skatten, men at inntekten din blir redusert med 67 prosent av dette beløpet. Dermed slipper du å betale skatt av dette. Skatten utgjør 28 prosent. Du fører opp alle merutgiftene dine på årets ligning, så vil prosentandelen trekkes fra i Skatteetatens systemer automatisk.

Det er summen av sykdomskostnadene knyttet til en selv, og/eller andre personer man forsørger, som minst må utgjøre 9 180 kroner. Det er ingen begrensning oppad for særfradragets størrelse.

Særfradraget for sykdomsutgifter er sjelden fylt ut på forhånd, da utgiftene man har kan variere fra år til år.

Særfradrag for uførhet

Vær oppmerksom på at reglene om særfradrag for uførhet er opphevet fra inntektsåret 2015. Det er gitt overgangsregler for en begrenset gruppe skattytere. Reglene skal gjelde for inntektsårene 2015, 2016 og 2017.

LES OGSÅ: Bekhterevsak på Stortinget

Du må være innlogget for å kunne lese alt innholdet i denne artikkelen. Logg inn her, eller Klikk her for å bli medlem.