Om Spafo Norge

Spondyloartrittforbundet Norge (Spafo Norge) er en frivillig pasientorganisasjon som formidler kunnskap om alle forhold rundt det å leve med spondyloartritt og spondyloartrittlignende sykdommer.

Vårt arbeid er grenseoverskridende og består av et nettverk av pasienter, pårørende og helsepersonell. Vi har fokus på å forbedre livskvaliteten for pasientene og deres familier som er rammet av spondyloartritt – en ny samlebetegnelse for flere ulike diagnoser.

Vi ønsker å være en støttespiller for de med disse spondyloartrittdiagnosene og gi dem kunnskap som kan gjøre det lettere å mestre det å leve med en slik kronisk sykdom. På denne måten vil vi inspirere og motivere til å gi økt livskvalitet gjennom hele livet.

Styret i Spafo Norge 2019

Styret i Spafo Norge består av frivillige ildsjeler. I 2019 består det av Siri Merete Lohne-Fosserud (styremedlem), Eva Ueland (vara), Morten Ruteig (styremedlem), Lillann Wermskog (nestleder) Sølvi Staff-Poulsen (leder), Elisabeth O. Nilsen (kasserer) og Jane Høilund (styremedlem). Vara Ole Kristian H. Heiseldal var ikke til stede da bildet ble tatt.

Noen av styremedlemmene våre har jobbet i mange år med pasientrettet informasjonsarbeid og alle har kunnskap om det å leve med kronisk sykdom i hverdagen. De er derfor også gode likepersoner som kan dele sine erfaringer, selv om de ikke er medisinskfaglig utdannet.

Styret jobber for å dele kunnskap og arbeider interessepolitisk via kanaler som medlemsbladet Spondylitten, nettsiden vår spondylitten.no og i sosiale medier.

Vil du kontakte styret per post kan du sende henvendelsen til:

Spondyloartrittforbundet Norge

Postboks 98, Tveita

0617 Oslo

Bilde av styret i SpAfo Norge som sitter rundt et bord og ser gjennom utgaver av Spondylitten

Hovedformålet med Spafo Norge er informasjonsarbeid, likepersonarbeid, samt å jobbe interessepolitisk for de som lever med spondyloartrittdiagnosene. Bladet Spondylitten er en viktig bit av arbeidet.

Spafo Hjelper deg
Medlemskontakt
Redaksjonen