Mann kikker inn i en gul, tom sparegris

Skattebegrensning for deg med liten skatteevne

Har du lav alminnelig inntekt eller liten skatteevne, kan du få skattebegrensning. Noen får begrensningen automatisk, men de med liten skatteevne må søke om dette selv.

Tekst: Trine Dahl-Johansen

Skattebegrensning betyr at du betaler en lavere skatt enn det du skulle gjort etter de ordinære skattereglene. Dette kan gis etter to forskjellige bestemmelser i skatteloven:

1.     Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt (skatteloven § 17-1)

  • Gis automatisk til skattytere som mottar visse type ytelser, som overgangsstønad og pensjon til tidligere familiepleier/gjenlevende ektefelle.
  • Gis automatisk til skattytere som mottar visse type ytelser, som overgangsstønad og pensjon til tidligere familiepleier/gjenlevende ektefelle. Skattebegrensningen gis hvis beregnet inntekt ikke overstiger beløpsgrenser som fastsettes årlig av Stortinget. Grensen for hva som regnes som lav alminnelig inntekt er for inntektsåret 2018 på 147 450 kroner for en som er enslig, 135 550 kroner for hver ektefelle og 271 100 kroner for ektepar. Ektefellers inntekt skal i utgangspunktet fastsettes hver for seg ved skattebegrensningen. Dette gjelder uavhengig av om ektefellene skattlegges felles eller særskilt.
  • Skattebegrensning skal også gis dersom beregnet inntekt overstiger beløpsgrensene, og summen av inntektsskatt og trygdeavgift etter ordinær skatteberegning utgjør mer enn 55 prosent av overskytende beløp (differansen mellom beregnet inntekt og beløpsgrensen).
  • Nettoformue utover 200 000 kroner for enslige (100 000 kroner for hver ektefelle), vil påvirke beregningen av skattebegrensningens størrelse, ved at et inntektstillegg tilsvarende 1,5 prosent av nettoformue utover nevnte beløp tillegges. Formuesverdi av primærbolig (dvs. egen bolig du er fast bosatt i ved utgangen av inntektsåret) holdes utenfor den formuen som skal være grunnlag for inntektstillegget.

Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt er ikke behovsprøvd. Skattytere som har krav på slik skattebegrensning, skal ha fått dette automatisk i sin fastsetting (ligning) det aktuelle inntektsår, opplyser Lene Solberg, seksjonssjef i Skatteetaten til Spondylitten.

LES OGSÅ OM HVORFOR SÆRFRADRAGSORDNINGEN FOR STORE SYKDOMSUTGIFTER IKKE INKLUDERER ALLE

Liten skatteevne

2.     Skattebegrensning ved liten skatteevne (skatteloven § 17-4)

  • Dette er behovsprøvd og kan gis etter en totalvurdering av din og din husstands økonomiske stilling.
  • Denne skattebegrensningen må du søke om selv. Søknaden kan skrives på skattemeldingen (selvangivelsen) under punkt 5.0 (Tilleggsopplysninger), eller du kan sende et brev til Skatteetaten per post, eller elektronisk via altinn.no.

Skattekontoret vil da foreta en mer omfattende behovsprøving basert på din økonomi. De vurderer blant annet om du har så lav alminnelig inntekt at den sammen med andre fordeler du har fått, ikke er tilstrekkelig til å forsørge deg, og de du har plikt til å forsørge, på en nødvendig og nøktern måte.

Ved totalvurderingen legges det vekt på hva du selv eller andre personer i husstanden har i disponibel inntekt og formue utenom primærbolig. Det tas hensyn til arv, gaver, gevinster og andre typer tilfeldige inntekter. Derimot ses det bort fra sosiale stønader. Det tas ikke hensyn til tilbakebetalt skatt eller restskatt.

Oppfyller du vilkårene for både skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt, skattebegrensning ved liten skatteevne og skattefradrag for pensjonsinntekt i samme inntektsår, får du skatten fastsatt etter den bestemmelsen som gir lavest skatt.

Du kan krysse av i Skattemeldingen, som skal leveres innen 30. april, om at du krever skattebegrensning ved liten skatteevne etter skattelovens §17-4. Punktet du skal gjøre dette i er 1.5.12.

LES OGSÅ: Slik finner du fram i paragrafjungelen

Du må være innlogget for å kunne lese alt innholdet i denne artikkelen. Logg inn her, eller Klikk her for å bli medlem.