Lovklubbe

Ung ufør som uføretrygdet og på AAP

Spondyloartrittdiagnoser kommer ofte ikke under begrepet alvorlig sykdom. Dermed er det ikke sikkert man betraktes som ung ufør, selv om sykdommen oppsto før man fylte 26 år. Det er også forskjell på ung ufør på AAP og ung ufør som uføretrygdet.

Tekst: Trine Dahl-Johansen

Ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom) og andre spondyloartrittdiagnoser kan medføre at man ikke klarer å være i fullt arbeid. Når dette skjer i ung alder, har man hatt liten mulighet til å opptjene pensjonsgrunnlag og vil kanskje få minstepensjon, eller minstestønad på arbeidsavklaringspenger (AAP). Ettersom disse stønadene skal være en erstatning for bortfalt inntekt på grunn av redusert arbeidsevne, er de som regnes som unge uføre sikret en minstesats som er høyere enn for andre.

Fra 1. januar 2020 reduseres minsteytelsen i stønadsordningen arbeidsavklaringspenger (AAP) fra 198 000 til 130 000 kroner. Endringen gjelder bare nye mottagere under 25 år. Samtidig avvikles ung ufør-tillegget for nye mottakere av ytelsen.

Vær oppmerksom på at dersom du har vært i arbeid, helt eller delvis, fram til du fyller 36 år, kan det være du har tjent nok til at det er mer lønnsomt for deg å få ordinær uføretrygd. NAV er forpliktet til å gi deg den ytelsen som er mest gunstig for deg.

LES OGSÅ: Lavere uføregrad gir også rett på uføretrygd

To Ung ufør-tillegg

Både AAP og uføretrygd beregnes fra inntekten din, og du får 66 prosent av denne. Hensikten med et slikt uføretillegg er å kompensere for at man ikke har hatt mulighet til å stå i arbeid på grunn av alvorlig sykdom, skade eller lyte. Det finnes to tilleggsytelser som har benevnelsen Ung ufør, en for de som er på AAP og en for de som mottar uføretrygd.

At du har fått Ung ufør-tillegg i den perioden du er på AAP betyr ikke at du har rett på å regnes som Ung ufør om du skulle bli innvilget uføretrygd senere, selv om hovedelementene for å få slikt tilskudd er likt i lovverket. Aldersgrensen er redusert inntekts/arbeidsevne før du fyller 26 år, og du må ha søkt om å bli omfattet av ordningen før du fyller 36 år. Sykdommen skal være klart dokumentert av lege eller spesialist.

Vær oppmerksom på at dersom du flytter til utlandet får du ikke med deg rettigheten som ung uføretrygdet, og mister tillegget ditt.

Ung kvinne hos legen

Selv om du får bekhterevdiagnosen før du fyller 26 år, er det ikke sikkert du regnes som ung ufør. Foto: Monkey Business Images/Dreamstime.com

LES OGSÅ: Ny biologisk behandling er ikke kostnadseffektiv

Inntekts- og arbeidsevne

For uføretrygd som ung før må inntektsevnen din være nedsatt med minst 50 prosent før du fylte 26 år, på grunn av alvorlig og varig sykdom. For å få innvilget AAP må arbeidsevnen din være nedsatt med minst 50 prosent før du fylte 26 år, på grunn av alvorlig og varig sykdom. Dette er en vesentlig forskjell, som mange ikke er klar over når de skal dokumentere søknaden sin. Med arbeidsevne mener NAV dine muligheter til å skaffe deg, eller beholde arbeid.

Begrepet inntektsevne sier noe om pasientens evne til å utføre inntektsgivende arbeid. NAV vurderer og fastsetter uføregrad ved å sammenligne inntektsmulighetene vedkommende har nå med inntektsmulighetene før uføretidspunktet (inntekt før og etter uførhet). Det er ikke bare de faktiske inntektene som er av betydning, også eventuelle inntektsmuligheter som ikke utnyttes, tas i betraktning. For eksempel hvis du har valgt å arbeide deltid eller ikke være yrkesaktiv, vil hele den potensielle inntektsevnen bli vurdert.

Dersom sykdommen eller skaden har redusert inntektsevnen gradvis over flere år, kan det tas utgangspunkt i inntektsevnen før sykdommen eller skaden oppsto. Legens vurdering av pasientens funksjonsevne vil inngå i NAVs vurdering av inntektsevnen. Foruten helseopplysningene vil NAV legge vekt på alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter ved vurderingen av hvor mye inntektsevnen er nedsatt.

Du må være innlogget for å kunne lese alt innholdet i denne artikkelen. Logg inn her, eller Klikk her for å bli medlem.